Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH

Số:         /2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày      tháng     năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

––––––––––––––––––

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

KHÓA....., KỲ THỨ.....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số....../TTr-UBND ngày.... tháng.... năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thời gian kéo dài đến hết năm học 2021-2022.

Mức thu học phí ở năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý bằng với mức thu học phí ở năm học 2020-2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các Kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa .....  kỳ họp thứ..... thông qua ngày.... tháng.... năm 2021 và có hiệu lực từ ngày....       tháng.... năm 2021./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Văn phòng: Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;

- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;

- Lưu: VT, VP ĐĐBQH&HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tâm

 

 

 

 

TIN MỚI NHẤT


Văn bản mới
thông tin-thông báo

 • Sở giáo dục và đào tạo
 • PGDĐT TP.Tây Ninh
 • PGDĐT Châu Thành
 • PGDĐT Hòa Thành
 • PGDĐT Dương Minh Châu
 • PGDĐT Bến Cầu
 • PGDĐT Tân Châu
 • PGDĐT Gò Dầu
 • PGDĐT Trảng Bàng
 • PGDĐT Tân Biên 
Video điều khiển
Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Phương án tuyển sinh của các trường đại học trong năm 2020
 • Bé làm toán
 • Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục
 • Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Bản tin Thông tin Giáo dục số 01
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 14
 • Hôm nay: 760
 • Trong tuần: 36808
 • Tất cả: 7670919
Đăng nhập
Thiết kế bởi VNPT