Danh sách các cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng giáo dục

DANH SÁCH THEO DÕI CƠ SỞ GIÁO DỤC
ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Tính đến năm học 2016 -2017)
-------------------------------------

TT Tên cơ sở giáo dục Bậc học Địa chỉ Huyện, Thành phố Số điện thoại Thời điểm công nhận Thời hạn Cấp độ công nhận
1 Mẫu giáo 19/5 Mầm non KP4, Thị Trấn, Hòa Thành Hòa Thành 066.3841257 12/11/2014 5 năm Cấp độ 1
2 MN Rạng Đông Mầm non KP4, Thị Trấn, Hòa Thành Hòa Thành 0976475585 12/11/2014 5 năm Cấp độ 1
3 MN Hiệp Tân Mầm non Hiệp Hòa, Hiệp Tân, Hòa Thành Hòa Thành 066.3822931 12/11/2014 5 năm Cấp độ 1
4 MN Sao Mai Mầm non Long Chí, Long Thành Trung Hòa Thành 0918221088 12/11/2014 5 năm Cấp độ 1
5 MN Long Hải Mầm non Long Hải, Trường Tây, Hòa Thành Hòa Thành 0919620960 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
6 MG Trường Đông Mầm non Trường Lưu, Trường Đông Hòa Thành 0663845270 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
7 Nguyễn Đình Chiểu Tiểu học Thị trấn Hòa Thành 066.3841233 2014 5 năm Cấp độ 3
8 Thị Trấn Tiểu học Thị trấn Hòa Thành 066.3842201 2014 5 năm Cấp độ 1
9 Nguyễn Thị Minh Khai Tiểu học Long Thành Trung Hòa Thành 066.3840742 2015 5 năm Cấp độ 3
10 Phạm Ngũ Lão Tiểu học Long Thành Trung Hòa Thành 066.3836225 2016 5 năm Cấp độ 3
11 Lê Lai Tiểu học Long Thành Nam Hòa Thành 066.3841582 2014 5 năm Cấp độ 3
12 Bạch Đằng Tiểu học Long Thành Nam Hòa Thành 066.3840638 2014 5 năm Cấp độ 1
13 Trường Đông A Tiểu học Trường Đông Hòa Thành 066.3844580 2015 5 năm Cấp độ 2
14 Trường Tây C Tiểu học Trường Tây Hòa Thành 066.3842608 2014 5 năm Cấp độ 3
15 Triệu Thị Trinh Tiểu học Hiệp tân Hòa Thành 066.3823029 2014 5 năm Cấp độ 3
16 THCS Lý Tự Trọng THCS KP4, Thị Trấn, Hòa Thành Hòa Thành 066.3841102 4/9/2014 5 năm Cấp độ 1
17 THCSLong Thành Bắc  THCS Long Tân- Long Thành Bắc- Hòa Thành Hòa Thành 066.3832035 2015 5 năm Cấp độ 1
18 THCS Trường Hòa THCS  Ấp Trường Thọ -Xã Trường Hòa Hòa Thành 066.3841889 05/2014 5 năm Cấp độ 1
19 THCS Trưng Vương THCS Ấp Hiệp Hoà- Xã Hiệp Tân, Hoà Thành  Hòa Thành 066.3823250 09/05/2014 5 năm Cấp độ 1
20 MN Nước Trong Mầm non Ấp Hội An- Tân Hội-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3751249 2014 5 năm Cấp độ 1
21 MN Suối Ngô Mầm non Ấp 2- Suối Ngô -Tân Châu-TN Tân Châu 066.3750799 2014 5 năm Cấp độ 1
22 MN Thạnh Đông Mầm non Ấp Thạnh Quới-Thạnh Đông-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3733213 2014 5 năm Cấp độ 1
23 MN Thị Trấn  Mầm non Khu phố 4- Thị TrấnTân Châu-TN Tân Châu 066.3875591 2014 5 năm Cấp độ 1
24 MG Tân Đông Mầm non Ấp Đông Thành- Tân Đông-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3758870 2015 5 năm Cấp độ 1
25 MG Tân Hưng Mầm non Ấp Tân Đông- Tân Hưng-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3753807 2015 5 năm Cấp độ 1
26 MN Tân Hòa Mầm non Ấp Tân Thuận- Tân Hòa-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3739067 2015 5 năm Cấp độ 1
27 MG Tân Hà Mầm non Ấp Tân Thanh- Tân Hà-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3738129 2016 5 năm Cấp độ 1
28 MN Sơn Ca Mầm non Ấp 4- Suối Ngô-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3735530 2016 5 năm Cấp độ 1
29 TH Lương Định Của Tiểu học Ấp Tân Đông- Tân Hưng-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3753010 2014 5 năm Cấp độ 3
30 TH Nguyễn Viết Xuân Tiểu học Ấp Đông Thành- Tân Đông-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3751131 2014 5 năm Cấp độ 3
31 TH Thạnh Đông A Tiểu học Ấp Thạnh Quới-Thạnh Đông-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3875826 2014 5 năm Cấp độ 1
32 TH Thị Trấn A Tiểu học Khu phố 2- Thị TrấnTân Châu-TN Tân Châu 066.3875101 2014 5 năm Cấp độ 1
33 TH Suối Ngô B Tiểu học Ấp 7- Suối Ngô -Tân Châu-TN Tân Châu 066.3751252 2015 5 năm Cấp độ 2
34 TH Tân Hà Tiểu học Ấp Tân Kiên- Tân Hà-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3751134 2015 5 năm Cấp độ 1
35 TH Suối Dây B Tiểu học Ấp 4- Suối Dây-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3752640 2016 5 năm Cấp độ 1
36 TH Suối Ngô A Tiểu học Ấp 3- Suối Ngô-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3750426 2016 5 năm Cấp độ 1
37 TH Suối Ngô C Tiểu học Ấp 4- Suối Ngô-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3750437 2016 5 năm Cấp độ 1
38 THCS Suối Dây THCS Ấp 3-Suối Dây-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3752310 2014 5 năm Cấp độ 1
39 THCS Thạnh Đông THCS Ấp Thạnh Quới-Thạnh Đông-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3875704 2014 5 năm Cấp độ 1
40 THCS Thị Trấn THCS Khu phố 4- Thị TrấnTân Châu-TN Tân Châu 066.3730014 2014 5 năm Cấp độ 1
41 THCS Tân Đông THCS Ấp Đông Thành- Tân Đông-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3751287 2015 5 năm Cấp độ 2
42 THCS Suối Ngô THCS Ấp 2- Suối Ngô-Tân Châu-TN Tân Châu 066.3507130 2016 5 năm Cấp độ 3
43 MG Cẩm Giang Mầm non Xã Cẩm Giang-Gò Dầu Gò Dầu 0663850694 12/2015 5 năm Cấp độ 1
44 MN Thạnh Đức Mầm non Xã Thạnh Đức-Gò Dầu Gò Dầu 0663856627 12/2015 5 năm Cấp độ 1
45 MN Liên Cơ Mầm non Xã Hiệp Thạnh-Gò Dầu Gò Dầu 0663858031 12/2014 5 năm Cấp độ 1
46 MN Trần Thị Sanh Mầm non Thị Trấn-Gò Dầu Gò Dầu 0663853628 12/2014 5 năm Cấp độ 1
47 MG Phước Đông Mầm non Xã Phước Đông-Gò Dầu Gò Dầu 0663534060 12/2014 5 năm Cấp độ 1
48 MG Phước Trạch Mầm non Xã Phước Trạch-Gò Dầu Gò Dầu 0663513850 04/2016 5 năm Cấp độ 1
49 TH Cẩm Thắng Tiểu học Xã Cẩm Giang-Gò Dầu Gò Dầu 0663850455 12/2015 5 năm Cấp độ 1
50 TH Bông Trang Tiểu học Xã Thạnh Đức-Gò Dầu Gò Dầu 0663859751 12/2015 5 năm Cấp độ 1
51 TH Bến Đình Tiểu học Xã Thạnh Đức-Gò Dầu Gò Dầu 0663859653 04/2016 5 năm Cấp độ 1
52 TH Đá Hàng Tiểu học Xã Hiệp Thạnh-Gò Dầu Gò Dầu 0663854202 04/2016 5 năm Cấp độ 1
53 TH Phước Trạch Tiểu học Xã Phước Trạch-Gò Dầu Gò Dầu 0663854 324 12/2014 5 năm Cấp độ 1
54 TH Thị Trấn Tiểu học Thị Trấn-Gò Dầu Gò Dầu 0663853775 04/2016 5 năm Cấp độ 3
55 TH Phước Hoà Tiểu học Xã Phước Thạnh-Gò Dầu Gò Dầu 0663855460 12/2015 5 năm Cấp độ 1
56 TH Trâm Vàng  Tiểu học Xã Thanh Phước-Gò Dầu Gò Dầu 0663853774 12/2014 5 năm Cấp độ 1
57 TH Cây Trắc Tiểu học Xã Phước Đông-Gò Dầu Gò Dầu 0663854943 04/2016 5 năm Cấp độ 1
58 TH Suối Cao Tiểu học Xã Phước Đông-Gò Dầu Gò Dầu 0663859078 04/2016 5 năm Cấp độ 1
59 TH Bàu Đồn Tiểu học Xã Bàu Đồn-Gò Dầu Gò Dầu 0663857230 12/2014 5 năm Cấp độ 1
60 THCS Lê Lợi THCS Xã Cẩm Giang-Gò Dầu Gò Dầu 0663850348 12/2014 5 năm Cấp độ 1
61 THCS Hiệp Thạnh THCS Xã Hiệp Thạnh-Gò Dầu Gò Dầu 0663854011 12/2015 5 năm Cấp độ 1
62 THCS Thị Trấn THCS Thị Trấn-Gò Dầu Gò Dầu 0663853629 12/2014 5 năm Cấp độ 2
63 THCS Lê Văn Thới THCS Thị Trấn-Gò Dầu Gò Dầu 0663521878 12/2015 5 năm Cấp độ 1
64 THCS Phước Đông THCS Xã Phước Đông-Gò Dầu Gò Dầu 0663533818 04/2016 5 năm Cấp độ 2
65 THCS Trần Hưng Đạo THCS Xã Phước Trạch-Gò Dầu Gò Dầu 0663854023 04/2016 5 năm Cấp độ 2
66 MN Phước Ninh Mầm non Ấp Phước Tân xã Phước Ninh, DMC DMC 0663776051 11/12/2014 5 năm Cấp độ 1
67 Mầm non 20-11 Mầm non Khu phố 1-Thị trấn DMC DMC 0663877433 2014 5 năm Cấp độ 1
68 MN Bến Củi Mầm non Ấp 2, xã Bến Củi  DMC - TN DMC 663774648 12/2015 5 năm Cấp độ 1
69 MN Hướng Dương Mầm non Ninh An - Bàu Năng - DMC - TN DMC 066.3825234 12/11/2014 5 năm Cấp độ 1
70 MG Truông Mít Mẫu giáo Ấp Thuận An, xã Truông Mít, DMC, TN DMC 066 3771992 11/12/2014 5 năm Cấp độ 1
71 TH Thuận An Tiểu học Ấp Thuận An, xã Truông Mít DMC 0663771 174 05/2015 5 năm Cấp độ 3
72 TH Thị Trấn A Tiểu học KP 1-TT DMC DMC 0663877626 20/9/2012 5 năm Cấp độ 3
73 Tiểu học Bàu Năng A Tiểu học Ninh Hiệp, Bàu Năng DMC 066.3820996 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
74 Tiểu học Bến Củi Tiểu học Ấp 03, xã Bến Củi DMC 066.3774509 2016 5 năm Cấp độ 1
75 TH Xã Phan Tiểu học Xã Phan DMC DMC 066.3877687 2014 5 năm Cấp độ 3
76 THCS Thị Trấn THCS Khu phố I Thị Trấn DMC DMC 0663877702 2014 5 năm Cấp độ 2
77 THCS Phước Ninh THCS Ấp Phước Tân xã Phước Ninh, DMC DMC 0663877723 2015 5 năm Cấp độ 3
78 THCS Suối Đá THCS Ấp Phước Hòa, Xã Suối Đá DMC 0663729059 12/2014 5 năm Cấp độ 1
79 THCS Bến Củi THCS Ấp 2, xã Bến Củi DMC 0663774461 2016 5 năm Cấp độ 1
80 Mẫu giáo Hoa Mai Mầm non ấp Hòa Bình, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng  Trảng Bàng 066.3881605 12/2014 5 năm Cấp độ 2
81 Mẫu giáo Họa Mi Mầm non ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 066.3881703 12/2014 5 năm Cấp độ 3
82 Mẫu giáo Bông Hồng Mầm non ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 066.3893375 11/2014 5 năm Cấp độ 4
83 Mẫu giáo Rạng Đông Mầm non ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 066.3898168 11/2014 5 năm Cấp độ 5
84 Mẫu giáo Lộc Hưng Mầm non ấp Lộc Tân, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 663,894,874 12/2015 5 năm Cấp độ 6
85 Mẫu giáo Hưng Thuận Mầm non ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 066.3586147 03/2016 5 năm Cấp độ 7
86 Mẫu giáo Đôn Thuận Mầm non ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 066.3584339 03/2016 5 năm Cấp độ 8
87 TH Thị Trấn Tiểu học Gia huỳnh, Thị Trấn, Trảng Bàng Trảng Bàng 0663880136 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
88 TH Lộc Trát Tiểu học Tân Lộc, Gia Lộc, Trảng Bàng Trảng Bàng 0663881400 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
89 TH Nguyễn Văn Chấu Tiểu học  An Bình, An Tịnh, Trảng Bàng Trảng Bàng 0663880655 1/12/2015 5 năm Cấp độ 1
90 TH An Thành Tiểu học  An Thành, An Tịnh, Trảng Bàng Trảng Bàng 0663897046 1/12/2015 5 Năm Cấp độ 1
91 TH An Thới Tiểu học  An Thới, An Tịnh, Trảng Bàng Trảng Bàng 0663899282 11/12/2014 5 năm Cấp độ 1
92 TH Tịnh Phong Tiểu học Tịnh Phong, An Tịnh, Trảng Bàng Trảng Bàng 0663897115 2014 5 năm Cấp độ 1
93 TH Ngô Văn Tô Tiểu học Suối Sâu, An Tịnh, Trảng Bàng Trảng Bàng 0663880659 9/5/2014 5 năm Cấp độ 1
94 TH An Hội Tiểu học An Hội, An Hòa, Trảng Bàng Trảng Bàng 0663881701 11/12/2014 5 năm Cấp độ 1
95 TH Gia Bình Tiểu học Ấp Chánh, Gia Bình, Trảng Bàng Trảng Bàng 0663880548 11/12/2014 5 năm Cấp độ 1
96 THCS An Thành THCS An Tịnh - Trảng Bàng Trảng Bàng 0663880684 2014 5 năm Cấp độ 2
97 THCS Gia Lộc THCS Gia Lộc - Trảng Bàng Trảng Bàng 0663882228 2014 5 năm Cấp độ 2
98 THCS Gia Bình THCS Gia Bình - Trảng Bàng Trảng Bàng 0663880547 2014 5 năm Cấp độ 1
99 THCS Lộc Hưng THCS Lộc Hưng - Trảng Bàng Trảng Bàng 0663880865 2016 5 năm Cấp độ 2
100 THCS Phước Lưu THCS Phước Lưu - Trảng Bàng Trảng Bàng 0663580181 2016 5 năm Cấp độ 1
101 THCS Phước Chỉ THCS Phước Chỉ - Trảng Bàng Trảng Bàng 0663889003 2016 5 năm Cấp độ 1
102 Mẫu giáo Thạnh Tây Mầm non Ấp thạnh trung, xã Thạnh Tây ,Tân Biên Tân Biên 0663741225 2014 5 năm Cấp độ 1
103 MN M.L.Phạm Ngọc Thạch Mầm non Tổ 7 ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, Tân Biên Tân Biên 0663872733 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
104 MG Tân Lập Mầm non Tổ 7 ấp Tân Đông, xã Tân Lập, Tân Biên Tân Biên 0663872792 12/2014 5 năm Cấp độ 1
105 MN Xa Mát Mầm non   Xã Tân Lập, Tân Biên Tân Biên   12/11/2014 5 năm Cấp độ 1
106 Mẫu giáo 2/9 Mầm non Khu phố 7 Thị trấn Tân Biên Tân Biên 0663504430 2014 5 năm Cấp độ 1
107 Mầm non Hoa Sen Mầm non Khu phố 2 Thị trấn Tân Biên Tân Biên 0663874972 2014 5 năm Cấp độ 1
108 TH Trà Vong A Tiểu học Xã Trà Vong - Tân Biên Tân Biên 0663873945 18/12/2015 5 năm Cấp độ 1
109 TH Nguyễn Đình Chiểu Tiểu học Xã Mỏ Công - Tân Biên Tân Biên 0663874894 12/11/2014 5 năm Cấp độ 1
110 TH Tân Phong Tiểu học Xã Tân Phong - Tân Biên Tân Biên 0663874790 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
111 TH Thạnh Bình B Tiểu học Xã Thạnh Bình - Tân Biên Tân Biên 0663874851 18/12/2015 5 năm Cấp độ 3
112 TH Thạnh Bình C Tiểu học Xã Thạnh Bình - Tân Biên Tân Biên 0663740048 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
113 TH Tân Lập Tiểu học Xã Tân Lập - Tân Biên Tân Biên 0663872946 18/12/2015 5 năm Cấp độ 1
114 TH Tân Bình Tiểu học Xã Tân Bình - Tân Biên Tân Biên 0663747252 18/12/2015 5 năm Cấp độ 1
115 TH Nguyễn Bá Ngọc Tiểu học Thị trấn Tân Biên Tân Biên 0663874339 12/11/2014 5 năm Cấp độ 1
116 TH Thạnh Tây Tiểu học Thị trấn Tân Biên Tân Biên 0663874410 12/11/2014 5 năm Cấp độ 2
117 TH Thạnh Trung Tiểu học Thị trấn Tân Biên Tân Biên 0663874710 16/10/2014 5 năm Cấp độ 1
118 THCS Tân Phong THCS Xã Tân Phong - Tân Biên Tân Biên 0663874839 2014 5 năm Cấp độ 3
119 THCS Hòa Hiệp THCS Xã Hòa Hiệp - Tân Biên Tân Biên 0663871923 2014 5 năm Cấp độ 2
120 THCS Thiện Ngôn THCS Xã Tân Bình - Tân Biên Tân Biên 0663872208 2015 5 năm Cấp độ 1
121 THCS Tân Lập THCS Xã Tân Lập - Tân Biên Tân Biên 0663872271 2015 5 năm Cấp độ 3
122 THCS Thạnh Bình THCS Xã Thạnh Bình - Tân Biên Tân Biên 0663874554 2015 5 năm Cấp độ 3
123 MN Trưng Vương  Mầm Non Thị trấn Châu Thành Châu Thành 0913634127 11/2014. 5 năm Cấp độ 1
124 MG Thái Bình  Mầm Non Xã Thái Binh- CT Châu Thành 0888117679 12/2014. 5 năm Cấp độ 1
125 MG Đồng Khởi  Mầm Non Xã Đồng Khởi- CT Châu Thành 0937241959 12/2014. 5 năm Cấp độ 1
126 MG An Cơ  Mầm Non Xã An Cơ- CT Châu Thành 0973913354 11/2014. 5 năm Cấp độ 1
127 Thị Trấn A Tiểu học Thị Trấn, Châu Thành, TN Châu Thành 0663878019 2014 5 năm Cấp độ 3
128 Hoàng Lê Kha Tiểu học Thái Bình, Châu Thành, TN Châu Thành 0663878516 2014 5 năm Cấp độ 2
129 An Cơ  Tiểu học An Cơ, Châu Thành, TN Châu Thành 0663782555 2015 5 năm Cấp độ 1
130 Bình Phong Tiểu học Thái Bình, Châu Thành, TN Châu Thành 0663789392 2015 5 năm Cấp độ 1
131 Ngô Thất Sơn Tiểu học Thành Long, Châu Thành, TN Châu Thành 0663783248 2015 5 năm Cấp độ 2
132 Thanh Hùng Tiểu học Thanh Điền, Châu Thành, TN Châu Thành 0663785424 2015 5 năm Cấp độ 3
133 Phước Vinh Tiểu học Phước Vinh, Châu Thành, TN Châu Thành 0663786418 2015 5 năm Cấp độ 1
134 Gò Nổi Tiểu học Ninh Điền, Châu Thành, TN Châu Thành 0663781149 2015 5 năm Cấp độ 1
135 Thanh Hòa Tiểu học Thanh Điền, Châu Thành, TN Châu Thành 0663715246 2015 5 năm Cấp độ 1
136 Long Vĩnh Tiểu học Long Vĩnh, Châu Thành, TN Châu Thành 0663781828 2015 5 năm Cấp độ 1
137 Thanh Trung Tiểu học Thanh Điền, Châu Thành, TN Châu Thành 0663715247 2015 5 năm Cấp độ 1
138 Thanh Điền Tiểu học Thanh Điền, Châu Thành, TN Châu Thành 0663715205 2016 5 năm Cấp độ 2
139 Giồng Nần Tiểu học Long Vĩnh, Châu Thành, TN Châu Thành 0663781805 2016 5 năm Cấp độ 1
140 Đồng Khởi Tiểu học Đồng Khởi, Châu Thành, TN Châu Thành 0663716235 2016 5 năm Cấp độ 1
141 Cầy Xiêng Tiểu học Đồng Khởi, Châu Thành, TN Châu Thành 0663717463 2016 5 năm Cấp độ 1
142 Sa Nghe Tiểu học An Cơ, Châu Thành, TN Châu Thành 0663782435 2016 5 năm Cấp độ 1
143 Thị Trấn B Tiểu học Thị Trấn, Châu Thành, TN Châu Thành 0663780009 2016 5 năm Cấp độ 1
144 THCS Long Vĩnh THCS Xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, TN Châu Thành 0663781817  04/2014 5 năm Cấp độ 2
145 THCS Thị Trấn  THCS Thị Trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, TN Châu Thành 0663878010 11/2014 5 năm Cấp độ 1
146 THCS Biên Giới THCS Xã Biên Giới, huyện Châu Thành, TN Châu Thành 0663784460  10/2014 5 năm Cấp độ 1
147 THCS Thái Bình THCS Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, TN Châu Thành 0663879167  11/2014 5 năm Cấp độ 1
148 THCS Thành Long THCS Xã Thành Long, huyện Châu Thành, TN Châu Thành 0663783288  12/2015 5 năm Cấp độ 1
149 THCS Võ Văn Truyện THCS Xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, TN Châu Thành 0663785667  04/2016 5 năm Cấp độ 2
150 Trường MN Thực Hành Mầm non 391, đường 30/4 Kp1, P 1 TPTN TP. Tây Ninh 0938343786 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
151 Mầm non 1/6 Mầm non 451 CMT8, KP 1, P3, TPTN TP. Tây Ninh 0909063266 2014-2015 5 năm Cấp độ 1
152 MN Tuổi Ngọc Mầm non Số 2, Hoàng Lê Kha, KP3, P3, TPTN TP. Tây Ninh 0973646473 12/11/2014 5 năm Cấp độ 1
153 Trường MG Họa Mi Mầm non 03, Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế, xã BM TP. Tây Ninh 0948484241  12/2014 5 năm Cấp độ 1
154 Trường MN Rạng Đông Mầm non 264,30/4, KP4, P2, TPTN TP. Tây Ninh 0901257733 2015 5 năm Cấp độ 1
155 Trường Mn Thái Chánh Mầm non 205, 30/4, Kp 4, P 2, TPTN TP. Tây Ninh 0916075717 15/12/2015 5 năm Cấp độ 1
156 MN Hoa Sen Mầm non 103 Võ Thị Sáu, KP6, PIV TP. Tây Ninh 0917541671 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
157 Mầm non Hiệp Ninh Mầm non Kp Hiệp Lễ - phường Hiệp Ninh TP. Tây Ninh 0989013431 18/12/2015 5 năm Cấp độ 1
158 Trường MN Hoa Mai Mầm non Ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân TP. Tây Ninh 0988474127 11/12/2014 5 năm  Cấp độ 3
159 TH Tôn Thất Tùng Tiểu học Đường Nguyễn Trãi-KP6-P4-TPTN TP. Tây Ninh 0663625 052 25/4/2016 5 năm Cấp độ 3
160 TH Nguyễn Du Tiểu học Số 41-KP Hiệp Lễ - Phường Hiệp Ninh-TPTN TP. Tây Ninh 0663822923 5/9/2014 5 năm Cấp độ 3
161 TH Nguyễn T M Khai Tiểu học ấp Giồng Cà, xã Bình Minh TP. Tây Ninh 0663816218 04/2015 5 năm Cấp độ 1
162 TH Võ Thị Sáu Tiểu học 25 đường Võ Thị Sáu, KP7, P3 TP. Tây Ninh 0663822467 2012 5 năm Cấp độ 3
163  TH Bình Minh Tiểu học ấp Đồng Cỏ Đỏ-xã Bình Minh-TP.Tây Ninh TP. Tây Ninh 0663823700 09/05/2014 5 năm Cấp độ 1
164 TH Võ Trường Toản Tiểu học 69 Trường Chinh, KP Ninh Lợi, Ninh Thạnh TP. Tây Ninh 0663828896 2013 5 năm Cấp độ 2
165 TH Trương Định Tiểu học 56 Bời Lời, Kp Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn  TP. Tây Ninh 0663823611 2014 5 năm Cấp độ 3
166 TH Trần Quốc Toản Tiểu học Số 137 đường 786-KP5-Phường 1-TP. TN TP. Tây Ninh 0663822464 18/12/2015 5 năm Cấp độ 1
167 TH Lê Văn Tám Tiểu học 027 Tua Hai khu phố 3 phường 1 TPTN TP. Tây Ninh 0663822472 5/9/2014 5 năm Cấp độ 1
168 TH Duy Tân Tiểu học Ninh Thạnh, TPTN TP. Tây Ninh 0663824003 2014 5 năm Cấp độ 1
169 TH Nguyễn Thái Bình Tiểu học 101 Trần Văn Trà, ấp Bình Trung, Bình Minh TP. Tây Ninh 0663816031 12/2015 5 năm Cấp độ 1
170 TH Nguyễn Khuyến Tiểu học Ấp Tân Trung, xã Tân Bình, TP. Tây Ninh TP. Tây Ninh 0663839128 5/5/2015 5 năm Cấp độ 1
171 TH Ngô Quyền Tiểu học 1/16 Ninh Đức, Ninh Thạnh, TPTN TP. Tây Ninh 0663823.996 12/11/2014 5 năm Cấp độ 2
172 TH Kim Đồng Tiểu học Số 08 Nguyễn Thái Học, KP 4, Phường 2  TP. Tây Ninh 0663822448 21/02/2011 5 năm Cấp độ 3
173 TH Trần Phú Tiểu học 883 CMT 8, KP Hiệp Bình, P. Hiệp Ninh  TP. Tây Ninh 0663820995 1/1/2009 5 năm Cấp độ 1
174 THCS Trần Hưng Đạo THCS Phường 2, TP. Tây Ninh TP. Tây Ninh 0663.822972 2012 5 năm Cấp độ 3
175 THCS Chu Văn An THCS Phường 3, TP. Tây Ninh TP. Tây Ninh 0663.822539 2014 5 năm Cấp độ 3
176 THCS Nguyễn Thái Học THCS Phường Ninh Thạnh TP. Tây Ninh 0663.821453 2013 5 năm Cấp độ 1
177 THCS Nguyễn Viết Xuân THCS Xã Thạnh Tân TP. Tây Ninh 0663.839124 2013 5 năm Cấp độ 1
178 THCS Võ Văn Kiệt THCS Phường IV, TP. Tây Ninh TP. Tây Ninh 0663.827531 2015 5 năm Cấp độ 3
179 THCS Phan Bội Châu THCS Phường 1, TP. Tây Ninh TP. Tây Ninh 0663.825262 2015 5 năm Cấp độ 3
180 THCS Nguyễn Văn Linh THCS Xã Bình Minh TP. Tây Ninh 0663.823268 2016 5 năm Cấp độ 3
181 THCS Nguyễn Tri Phương THCS Phường Ninh Sơn TP. Tây Ninh 0663.827927 2015 5 năm Cấp độ 3
182 Mẫu Giáo An Thạnh  Mầm non Xã An Thạnh, huyện Bến Cầu Bến Cầu   11/12/2014 5 năm Cấp độ 1
183 Mầm non 15/3 Mầm non Thị Trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu Bến Cầu   11/12/2014 5 năm Cấp độ 1
184 TH Thị trấn Bến Cầu Tiểu học Bến Cầu Bến Cầu   09/05/2014 5 năm Cấp độ 3
185 TH An Thạnh A Tiểu học Xã An Thạnh, huyện Bến Cầu Bến Cầu   11/12/2014 5 năm Cấp độ 1
186 TH Long Khánh A Tiểu học Xã Long Khánh, huyện Bến Cầu Bến Cầu   11/12/2014 5 năm Cấp độ 3
187 TH Tiên Thuận B Tiểu học Xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu Bến Cầu   11/12/2014 5 năm Cấp độ 1
188 TH Long Thuận A Tiểu học Xã Long Thuận, huyện Bến Cầu Bến Cầu   11/12/2014 5 năm Cấp độ 1
189 THCS Long Giang THCS Bến Cầu Bến Cầu   09/05/2014 5 năm Cấp độ 1
190 THCS Thị Trấn Bến Cầu THCS Thị Trấn Bền Cầu, huyện Bến Cầu Bến Cầu   11/12/2014 5 năm Cấp độ 1
191 THCS Long Khánh THCS Xã Long Khánh, huyện Bến Cầu Bến Cầu   11/12/2014 5 năm Cấp độ 2
192 Dương Minh Châu THPT Dương Minh Châu DMC 0663877223 09/05/2014 5 năm Cấp độ 1
193 Nguyễn Chí Thanh THPT Hòa Thành Hòa Thành 0663843652 09/05/2014 5 năm Cấp độ 3
194 Tây Ninh THPT Phường 3, thành phố Tây Ninh TP. Tây Ninh 0663822879 2015 5 năm Cấp độ 3
195 Quang Trung THPT Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu Gò Dầu 0663521868 2015 5 năm Cấp độ 2
196 Nguyễn Trãi THPT Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 0663880997 2015 5 năm Cấp độ 1
197 Trần Phú THPT Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên Tân Biên 0663874235 2015 5 năm Cấp độ 1
198 Tân Châu THPT Thị trấn Tân  Châu, huyện Tân Châu Tân Châu 0663731414 2015 5 năm Cấp độ 1
199 Nguyễn Thái Bình THPT Xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu DMC 0663771545 2015 5 năm Cấp độ 1
200 Lý Thường Kiệt THPT Hòa Thành Hòa Thành 0663830684 25/4/2016 5 năm Cấp độ 3
201 Lê Quý Đôn THPT TP. Tây Ninh TP. Tây Ninh 0663621138 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
202 Bình Thạnh THPT Trảng Bàng Trảng Bàng 0663889112 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
203 Lộc Hưng THPT Trảng Bàng Trảng Bàng 0663882128 25/4/2016 5 năm Cấp độ 1
204 TTGDTX Châu Thành GDTX Ấp Suối Dộp, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành Châu Thành 0663878105 25/4/2016 5 năm Cấp độ 2
205 TTGDTX Tân Biên GDTX Tân Biên Tân Biên   25/4/2016 5 năm Cấp độ 1

PHÒNG KHẢO THÍ - CNTTTIN MỚI NHẤT


Văn bản mới
thông tin-thông báo

 • Sở giáo dục và đào tạo
 • PGDĐT TP.Tây Ninh
 • PGDĐT Châu Thành
 • PGDĐT Hòa Thành
 • PGDĐT Dương Minh Châu
 • PGDĐT Bến Cầu
 • PGDĐT Tân Châu
 • PGDĐT Gò Dầu
 • PGDĐT Trảng Bàng
 • PGDĐT Tân Biên 
Video điều khiển
Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Phương án tuyển sinh của các trường đại học trong năm 2020
 • Bé làm toán
 • Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục
 • Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Bản tin Thông tin Giáo dục số 01
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 34
 • Hôm nay: 1274
 • Trong tuần: 30122
 • Tất cả: 8673061
Đăng nhập
Thiết kế bởi VNPT