Thông báo kiểm định chất lượng năm học 2016 - 2017 (đợt1)

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số : 2232/SGDĐT-KT

Về việc tổ chức đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục năm học 2016 - 2017

(Đợt 1)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày  11tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi :  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.

         Căn cứ hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của các phòng giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị được chấp nhận đánh giá ngoài như sau:

1. Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) được chấp nhận đánh giá ngoài trong tháng 11 và tháng 12 năm học 2016-2017:

(Danh sách kèm theo)

2. Thời gian tiến hành đánh giá ngoài:

(Lịch kèm theo)

3. Các cơ sở giáo dục được chấp nhận đánh giá ngoài chuẩn bị, phối hợp tốt, tạo mọi điều kiện  thuận lợi phục vụ cho công tác đánh giá ngoài, gửi 05 báo cáo tự đánh giá cho đoàn, gửi tập tin báo cáo tự đánh giá đến email dùng chung về kiểm định chất lượng giáo dục tại địa chỉ: phongkt-cntt@tayninh.gov.vn

4. Kinh phí:

Phòng giáo dục và đào tạo căn cứ theo Công văn số 335/UBND - KTTC  ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên lập dự toán và cấp kinh phí bồi dưỡng cho đoàn đánh giá ngoài. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (Thực hiện);

- Lưu VP, KT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Dương Văn Sáu

                                                                                             Dương Văn Sáu

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐƯỢC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHẤP NHẬN ĐÁNH GIÁ NGOÀI – Đợt 1

------------------------

( Kèm theo Công văn số: 2232 /SGDĐT-KT  ngày 11 tháng 11 năm 2016

 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh)

---------------------------------

Cấp học

TT

Tên trường

Huyện (Thành phố)

Ghi chú

Mầm non/ Mẫu giáo

1

MG Sơn ca

TP. Tây Ninh

Tháng 11/2016

2

MG Hoàng Yến 

TP. Tây Ninh

Tháng 11/2016

3

MN Hiệp Định

Hòa Thành

Tháng 11/2016

4

MN Trường Hòa

Hòa Thành

Tháng 11/2016

5

MG Thanh Điền

Châu Thành

Tháng 11/2016

6

MG Thành Long

Châu Thành

Tháng 11/2016

7

MG Phước Vinh

Châu Thành

Tháng 11/2016

8

MG Biên Giới

Châu Thành

Tháng 11/2016

9

MG Chà Là

Dương Minh Châu

Tháng 11/2016

10

MN Phước Minh

Dương Minh Châu

Tháng 11/2016

11

MG Thị Trấn

Gò Dầu

Tháng 11/2016

12

MG Thanh Phước

Gò Dầu

Tháng 11/2016

13

MG Long Thuận

Bến Cầu

Tháng 11/2016

14

MG Bình Minh

Trảng Bàng

Tháng 11/2016

15

MG Phước Chỉ

Trảng Bàng

Tháng 11/2016

Tiểu học

1

TH Bùi Thị Xuân

TP. Tây Ninh

Tháng 11/2016

2

TH La Văn Cầu

TP. Tây Ninh

Tháng 11/2016

3

TH Đoàn Thị Điểm

Hòa Thành

Tháng 11/2016

4

TH Long Thành Bắc A

Hòa Thành

Tháng 11/2016

5

TH Long Thành Bắc B

Hòa Thành

Tháng 11/2016

6

TH Thanh An

Châu Thành

Tháng 11/2016

7

TH Đỗ Tấn Nhiên

Châu Thành

Tháng 11/2016

8

TH Hòa Hội

Châu Thành

Tháng 11/2016

9

TH Trí Bình

Châu Thành

Tháng 11/2016

10

TH Bình Linh

Dương Minh Châu

Tháng 11/2016

11

Thị trấn B

Dương Minh Châu

Tháng 11/2016

12

TH Cẩm An

Gò Dầu

Tháng 11/2016

13

TH Tầm Lanh

Gò Dầu

Tháng 11/2016

14

TH Phước Hội

Gò Dầu

Tháng 11/2016

15

TH Trần Quốc Đại

Gò Dầu

Tháng 11/2016

16

TH Phước Đức

Gò Dầu

Tháng 11/2016

17

Long Thuận B

Bến Cầu

Tháng 11/2016

18

TH Bình Thạnh

Trảng Bàng

Tháng 11/2016

19

TH Phước Lưu

Trảng Bàng

Tháng 11/2016

 

Trung học

cơ sở

 

 

 

1

THCS Trần Bình Trọng

Hòa Thành

Tháng 11/2016

2

THCS An Bình

Châu Thành

Tháng 11/2016

3

THCS Cầu Khởi

Dương Minh Châu

Tháng 11/2016

4

THCS Bến Củi

Dương Minh Châu

Tháng 11/2016

5

THCS Lê Lợi

Tân Châu

Tháng 11/2016

6

Thạnh Đức

Gò Dầu

Tháng 11/2016

7

THCS Nguyễn Văn Ẩn

Bến Cầu

Tháng 11/2016

8

THCS An Hòa

Trảng Bàng

Tháng 11/2016

9

THCS Trương Tùng Quân

Trảng Bàng

Tháng 11/2016

 

Danh sách này có 43 cơ sở giáo dục được chấp nhận đánh giá ngoài trong tháng  11, 12 năm 2016, trong đó có:

               - Mẫu giáo/Mầm non:   15

               - Tiểu học:                     19

               - Trung học cơ sở:         09

               

LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

ĐỢT 1 – Năm học 2016 - 2017

( Kèm theo Công văn số:  2232 /SGDĐT-KT  ngày  11 tháng 11  năm 2016

 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh)

----------------

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện

14 giờ

25/11/2016

Họp đoàn đánh giá ngoài

Tại Hội trường A

Sở Giáo dục và Đào tạo

25-28/11/2016

Nộp kế hoạch làm việc của đoàn (03 bản)

Nghiên cứu hồ sơ đánh giá

Trưởng đoàn hoặc thư kí

Đoàn đánh giá ngoài

29-01/12/2016

Khảo sát sơ bộ

Trưởng đoàn, thư kí

02-07/12/2016

Khảo sát chính thức

Đoàn đánh giá ngoài

08-12/12/2016

 

Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

Đoàn đánh giá ngoài

13-15/12/2016

Lấy ý kiến phản hồi của cơ sở giáo dục về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

Cơ sở giáo dục

16-19/12/2016

Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài

Đoàn đánh giá ngoài

20/12/2016

Nộp hồ sơ, báo cáo đánh giá ngoài theo quy định về Sở Giáo dục và Đào tạo

Trưởng đoàn hoặc thư kí

25/12/2016

Ban hành quyết định công nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

 Lưu ý:     

- Trưởng đoàn căn cứ theo lịch làm việc trên để xây dựng kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài và gửi cho phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin.
- Sở Giáo dục và Đào tạo kính mời: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được chấp nhận đánh giá ngoài (đợt 1/2016) đến dự họp về vấn đề chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài năm học: 2016-2017.
+ Mầm non, TH, THCS thời gian: vào lúc 14 giờ ngày 25/11/2016;
+ Địa điểm: tại hội trường A Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh;
- Yêu cầu Hiệu trưởng các trường đi dự họp đúng giờ, đúng thành phần được mời. 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi công văn này đến các cơ sở giáo dục được chấp nhận đánh giá ngoài.

DS_Danh_gia_ngoai_2016.xlsTẢI VỀ
TIN MỚI NHẤT


Văn bản mới
thông tin-thông báo

 • Sở giáo dục và đào tạo
 • PGDĐT TP.Tây Ninh
 • PGDĐT Châu Thành
 • PGDĐT Hòa Thành
 • PGDĐT Dương Minh Châu
 • PGDĐT Bến Cầu
 • PGDĐT Tân Châu
 • PGDĐT Gò Dầu
 • PGDĐT Trảng Bàng
 • PGDĐT Tân Biên 
Video điều khiển
Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Phương án tuyển sinh của các trường đại học trong năm 2020
 • Bé làm toán
 • Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục
 • Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Bản tin Thông tin Giáo dục số 01
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 27
 • Hôm nay: 8159
 • Trong tuần: 50171
 • Tất cả: 7813995
Đăng nhập
Thiết kế bởi VNPT